Alebyggen

Årsstämma 2022

Den 3 april klockan 15:00 är det dags för Alebyggens årsstämma i Medborgarhuset.

Årsstämma 2022

Alebyggen årsstämma

Årsstämma 2022 med AB Alebyggen äger rum måndagen den 3 april kl 15.00 i Medborgarhuset Ledet Alafors, A-salen. Stämman är offentlig och kommunfullmäktiges ledamöter har särskilt inbjudits till stämman.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och fastställande av röstlängd.
 4. Val av justeringsmän.
 5. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
 6. Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 8. Disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisor.
 11. Anmälan av styrelseändring
 12. Val av revisionsbyrå för räkenskapsåret 2023 samt val av lekmannarevisorer.
 13. Övriga frågor.

Show more