ALEBYGGEN

Årsstämma 2024

Den 27 maj klockan 17:00 är det dags för Alebyggens årsstämma i Medborgarhuset Ledet Sal A.

Årsstämma 2024

Årsstämma 2024 med AB Alebyggen äger rum måndagen den 27 maj kl 17.00 i Medborgarhuset Ledet Alafors, A-salen. Stämman är offentlig och kommunfullmäktiges ledamöter har särskilt inbjudits till stämman.  

Dagordning 

 1. Stämmans öppnande 

 2. Val av ordförande vid stämman. 

 3. Upprättande och fastställande av röstlängd. 

 4. Val av justeringsmän. 

 5. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning. 

 6. Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport. 

 7. Fastställande av resultat- och balansräkning. 

 8. Disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 

 9. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

 10. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisor. 

 11. Val av revisionsbyrå för räkenskapsåret 2024. 

 12. Övriga frågor. 

 13. Avslutning. 


Show more