Alebyggen

Ägardirektiv

 

 

Ägardirektiv för Alebyggen i enlighet med 10 kap 3 § kommunallagen

 Detta ägardirektiv avser Alebyggen, (556093-0504), (nedan kallat bolaget) beslutat av kommunfullmäktige 2021-01-25 § 28 och fastställt av bolagsstämma 2021-04-06

 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs av Ale kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet och underordnat kommunfullmäktige i Ale kommun. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämma.

Vid rekrytering av VD ska kommunstyrelsens arbetsutskott vara delaktigt.

 1. Kommunens direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.
Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

 1. Kommunens ledningsfunktion/uppsikt

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse- så kallade ägarsamråd.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bolaget ska löpande tillsända kommunstyrelsen bolagsstyrelsens protokoll.

 1. Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

 1. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

 1. Bolagets ändamål

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen, Alebyggen är ett viktigt bostadspolitiskt instrument för Ale kommun.

Bolaget har även som uppgift att bidra till en utveckling som ökar Ale kommuns attraktionskraft.

Bolagets bostadsbestånd utgör bas för kommunens utbud av hyresrätter där bostadssökande kan erbjudas bostad utan ekonomisk och/eller social rangordning.

Bolaget ska i en policy tydliggöra relevanta krav och regler för tilldelning av och boende i bostad inom bolagets bestånd.

Bostadsutbudet ska vara attraktivt och varierat samt ha en konkurrenskraftig hyressättning ur lokalt och regionalt perspektiv. Alebyggen ska bidra till att varierade bostadsformer finns tillgängliga inom kommunen.

Bolaget har som uppdrag att arbeta med att ta ett socialt ansvar och verka trygghet, inkludering och social sammanhållning.

Bolaget ska bedrivas med långsiktigt ekonomisk, ekologiskt och socialt hållbarhetsperspektiv.

Bolaget ska bidra till bostadsförsörjning för personer som står utanför ordinarie bostadsmarknad i samarbete med Ale kommuns övriga verksamheter.

Bolaget ska överväga ombildande av hyresrätt till bostadsrätt för att främja ett varierat bostadsutbud och frigöra kapital för nybyggnation och underhåll.

 1. Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.

Bolaget ska verka med utgångspunkt från Ale kommuns vision och strategiska planer.

 1. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 9 §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

 1. Granskningsrapporten

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen.

 1. Ekonomiska mål

Bolagets verksamhet skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. Detta innebär att bolaget alltid skall utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget. Med hänsyn tagen till de offentligrättsliga merkostnader som åligger bolaget skall bolagets långsiktiga direktavkastning uppgå till 4,0 % av fastighetsvärdet.

Bolaget ska eftersträva att vid varje tillfälle ha en soliditet på lägst 30 procent. Med iakttagande av de begränsningsregler som följer av lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska bolaget till kommunen årligen lämna utdelning motsvarande verksamhetsårets genomsnittliga statslåneränta under föregående räkenskapsår med ett tillägg av en procentenhet räknat på det kapital om 9,5 mkr som ägaren skjutit till i bolaget som betalning för aktier. Värdeöverföringarna får dock inte överstiga hälften av bolagets resultat för föregående räkenskapsår.

Borgensavgift skall erläggas på av bolaget upptagna lån med kommunal borgen.
Borgensavgiften skall fastställas årligen av kommunfullmäktige i samband med kommunens fastställande av kommande års budgetram.

De skrivningar som finns i Ale kommuns budget och verksamhetsplan gäller även bolaget i tillämpliga delar.

 1. Information och ägardialog

Bolagets verksamhet ska utgå ifrån kommunens vision, övergripande mål och strategisk inriktning.

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.

Kommunstyrelserna ska snarast ta del av
- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagets presidium och VD i bolaget ska delta vid möte med företrädare för kommunen minst 2 gång per år (ägardialog).

 1. Budget och affärsplan/verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa affärsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår samt en plan för efterföljande 3 år infattande resultat- och balansräkning, kassaflöde samt investeringsplaner samt kommande behov av upplåning.

I planen ska redovisas hur bolaget förhåller sig till kommunens budget och verksamhetsplan med strategiska mål.

Fastställd affärsplan/verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen snarast efter beslut senast inför årets sista kommunfullmäktige.

 1. Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Bolaget ska upprätta avstämt delårsbokslut per den 31 augusti och årsbokslut per den 31 december. Boksluten ska lämnas till kommunen som underlag för sammanställd redovisning för hela Ale kommuns kommunkoncern enligt de inlämningstider som krävs utifrån kommunfullmäktiges årsplanering.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget. 

 1. Ersättare/suppleant

Ersättare ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande ersättare harnärvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. Ersättare som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som ledamot.

 1. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Bolaget ska tillämpa den för Ale kommuns gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.

 1. Arkivreglemente

Ale kommuns arkivreglemente ska gälla för bolaget i tillämpliga delar.

 1. Bolagsstämma

Bolaget ska årligen inför koncernbokslut, dock senast före utgången av juni månad, hålla bolagsstämma/årsstämma.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om bolagsstämman med angivande av tid och plats samt dagordning ska publiceras på bolagets hemsida senast två veckor i förväg. Samma information ska inom samma tid tillställas kommunen för möjliggörande av publicering på kommunernas hemsida.

Reviderad
2015
2018