Alebyggen

Hållbarhets- och kvalitetsarbete

Hållbarhets- och kvalitetsarbete
Alebyggens huvuduppdrag är att erbjuda attraktiva bostäder och i förvaltningen jobbar vi för hög nöjdhet bland våra hyresgäster och en god underhållsnivå av våra fastigheter. Samtidigt är det lika viktigt att vårt arbete är hållbart i alla dimensioner.

I vårt allmännyttiga DNA ligger det självklara att erbjuda bostäder för alla människor och vi jobbar aktivt med områdesutveckling för social sammanhållning. Men hållbarhet är mycket bredare än så. Nedan beskriver vi övergripande hur vi tar oss an att adressera arbetsmiljö, kvalitet, miljö och energi i verksamheten. För att vi ska nå hela vägen fram i dessa frågor är du som hyresgäst en viktig aktör.

Arbetsmiljö
Vårt arbetsmiljöarbete bedrivs systematiskt med utgångspunkt i arbetsmiljölagstiftningen och syftar till att få trivsamma, säkra och utvecklande arbetsplatser. Vi vill uppfattas som en arbetsgivare som prioriterar arbetsmiljön samt värdesätter medarbetarens goda hälsa.

Medarbetarenkät genomförs varje år för att mäta hur bra arbetsmiljön är för våra medarbetare. I dessa undersökningar som vi nu genomfört i flera år ser vi genomgående starka betyg i de flesta delar som kamratskap, trivsel, relationer, kompetensutveckling och ledarskap. Nytt är att vi nu också mäter hur den egna hälsan utvecklas.

Kvalitet
Alebyggen är sedan 2009 FR2000-certifierade för vårt arbete med kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet. Vårt kvalitetsledningssystem med riktlinjer, rutiner och handböcker omfattar hela företagets verksamhet.

Alebyggen är certifierade enligt ledningssystemet FR2000:2017. FR2000 är till stora delar likvärdigt med ISO 9001 och ISO 14001, men omfattar fler områden. Att detta fungera enligt krav, lagstiftning och egna överenskommelser granskas varje år av en extern revisor.

Ledningssystemet fungerar som ett verktyg för att uppnå hög hyresgästnöjdhet, fokus på företagets mål samt en god arbetsmiljö. Att jobba för att nå ständiga förbättringar är viktig för att förbättra och förenkla våra rutiner och arbetsformer. Detta arbete fungerar riktigt bra med en stor mängd förslag till förbättringar.

Hyresgästenkäter genomförs regelbundet för att mäta hur nöjda hyresgästerna är med trivsel, service, skötsel, lägenheten samt inflyttningen. Enkäten analyseras per bostadsområde och resultatet redovisas på hemsidan. Utifrån analysen vidtar vi åtgärder för ytterligare förbättra oss för att i alla delar kunna vara bland de främsta bostadsbolagen.

Miljö
Vi tar miljöarbetet på stort allvar och samverkar med Ale kommun för att nå bästa resultat i våra satsningar. Alebyggen skall bygga bostäder med långsiktig hänsyn till människor och miljö.

Genomgående är att vi som bolag skall skapa förutsättningar och alla hyresgäster som bor gör sitt för att bidra. För att ett bostadsföretag ska kunna bedriva målmedvetet miljöarbete krävs det intresserade och engagerade hyresgäster.

Byggnader ska uppföras i material som inte avger hälsovådliga ämnen i boendet, dess omgivning eller vid omhändertagande efter dess tekniska livslängd.

Lägenhetsskiljande väggar och bjälklag skall utföras med högt ställda krav, såväl vid val av material som utförandemässigt för att minimera ljudstörningar lägenheter emellan. Bulleravskärmning för utifrån kommande buller skall följa gällande normer/rekommendationer.

Värme och ventilation skall utformas så att ett gott inomhusklimat kan upprätthållas även vid hög boendebelastning. Uppvärmningsform skall väljas utifrån varje projekts möjligheter till bästa energihushållning och minsta miljöbelastning. Inom fjärrvärmeområden innebär detta som regel att fjärrvärme skall nyttjas.

Källsortering av avfall börjar inne i bostaden genom att varje bostad utrustas med hemsorterare. Varje bostadsområde skall ha gemensamma sophus belägna inom de boendes dagliga gångstråk. Återvinningsfraktioner beslutas i samråd med Ale kommun. I vissa bostadsområden kan de boende kompostera trädgårdsavfall. För köksavfall finns fraktioner för biologiskt avfall vilket  
förutsätter ett aktivt intresse från de boende.

Tillgång på vatten är något som vi i vårt land länge tagit för given. Klimatförändringarna påverkar allt mer och vi har de senaste åren noterat påtagliga torrperioder under sommarhalvåren, samtidigt som magasinen inte hinner fyllas på under vintern. Bevattningsförbud blir vanligare och vanligare och alla behöver aktivt tänka på sin vattenkonsumtion. Alebyggen installerar genomgående snålspolande wc och armaturer i samband med renovering. I all nyproduktion installeras individuell mätning och debitering (IMD) av varmvatten.

Utemiljön skall utformas utifrån ledorden grönt, aktivt, tryggt och tillgängligt. Vår satsning på biologisk mångfald har uppskattats av både hyresgäster och fåglar. En stor mängd fågelholkar och matbord finns uppsatta runt om i våra bostadsområden där hyresgäster är delaktiga i matning av fåglarna.

Vi ser stora möjligheter att samla hyresgäster kring projekt i våra gårdsmiljöer. Det kan handla om odlingslotter eller gårdsråd där vi gemensamt hittar utvecklingsmöjligheter för våra gårdsmiljöer.

Social hållbarhet och områdesutveckling
Den 6 juni 2019 höll Alebyggen i samverkan med Ale kommun och ideella krafter ett fantastiskt nationaldagsfirande på Klöverstigen. I strålande solsken kunde hyresgäster, Alebor i allmänhet och personal njuta av ett karnevalståg, uppträdanden från Kulturskolan, loppis, ponnyridning, minibondgård, hoppborg och mycket mer. På alla gårdar i området fanns det olika aktiviteter för både stora och små. Pga. Coronarestriktioner fick firandet dessvärre ställas in 2020. 

De lokala hyresgästföreningar som verkar i våra områden gör ett viktigt arbete i skapandet av god sammanhållning i våra bostadsområden. Samtidigt har vi under en rad år sett en trend av att våra hyresgäster inte organiserar sig på samma sätt som tidigare. Alebyggen bedriver därför sedan ett par år tillbaka en särskild satsning för att främja social sammanhållning och boinflytande i våra områden. Särskilt fokus är på att vara möjliggörare för inflytande, trygghet och trivsel inom ramen för arbetet Klöverstigen 2.0 i Nödinge. Arbetet syftar inte till att i första hand bedriva verksamhet utan att skapa förutsättningar för verksamhet samt kanalisera engagemang i våra områden.

Under 2020 har två gårdar på Södra Klöverstigen gjorts i ordning med nya lekredskap, pergolas, fasta grillar och planteringar, med stöd från Boverket. Odlingslotter har också iordningsställts och börjat att brukas av intresserade hyresgäster. Med inspel från tidigare dialoggrupper togs ett koncept fram vilket presenterades under nationaldagsfirandet och som nu kunde förverkligas. Vid sidan av tekniska åtgärder läggs stor tyngdpunkt på trygghet och trivsel i området, i vilken utemiljön spelar en central roll. 

I Nödinge fortsätter arbetet med att få igång verksamheter utifrån hyresgästernas önskemål och egna initiativ. På Klöverstigen finns gym med bastu, cykelhall med hjälp att laga den egna cykeln samt en bytesstuga för att återanvända sådant som är fullt fungerande. Organiserad nattvandring fungerar bra i Älvängen och är delvis igång i Nödinge. Alebyggen lånar ut hyresgästlokal i området och stöttar på de sätt som är möjliga.

I början av 2019 inleddes projektet Steget, efter att vi funderat på möjligheter att bidra till att ge arbetslivserfarenhet till de som står långt från arbetsmarknaden. Samarbete med Ale kommuns arbetsmarknadsenhet AME har lett till att ett 10-tal kvinnor under de två år som projektet pågått varit verksamma i projektanställningar. Tillsammans med ordinarie personal sker numera all städning i trapphus och gemensamma utrymmen i våra bostadsområden i egen regi. Genom projektet uppnås flera saker vid sidan av högre kvalitet med egen personal istället för entreprenör. Genom att egna hyresgäster arbetar i det egna beståndet med städningen finns en hel del sociala mervärden. Dessutom ges möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan personal och hyresgäster samt inte minst möjlighet för personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden att få relevant erfarenhet och referenser. 

Energi och klimat
Alebyggens styrelse fattade inför 2019 beslut att ansluta Alebyggen till Allmännyttans Klimatinitiativ, för att sätta målambitioner i linje med Sveriges Allmännyttas branschinitiativ. De två övergripande mål som ingår i Sveriges Allmännyttas mål är att dels minska energianvändningen med 30 % med basår 2007, dels fasa ut fossilanvändningen, till 2030.

Målet om fossilfritt uppnås när alla bränslen, drivmedel, fjärrvärme och el är fossilfria. Den el som bolaget köper är enbart producerad med vattenkraft, och märkt med Bra miljöval. I dagsläget är Alebyggen till ca 89 % fossilfritt och den stora fossilkällan är fjärrvärmen som köps in där 11,5% av bränsle baseras på fossila källor. För att nå målet om fossilfritt i det egna beståndet behöver Alebyggen ställa om fordons- och maskinparken samt konvertera reservvärmekälla i ett bostadsområde.

Energianvändningen i Alebyggens fastigheter är den största klimatpåverkande faktorn och ett flertal strategier och aktiviteter pågår för att minska företagets energianvändning samt bidra till en hållbar utveckling. Det som görs för att minska energianvändningen är kontinuerliga energieffektiva åtgärder i den löpande driften där det vid utbyten av teknisk installation väljs energisnåla installationer och lösningar. Det som löpande byts ut är vattenarmaturer, fläktar, ventilationsaggregat, pumpar och värmepumpar och belysningsarmaturer.

Den generella trenden är att Alebyggen köper in mindre energi till följd av energisparande åtgärder. Med givet basår har energianvändningen med minskat med ca 10% vid utgången av 2020. Att nå målet om 30% reduktion till 2030 kommer att kräva omfattande insatser.

Nyproduktion bör byggas med utgångspunkt att uppnå 5% lägre energiförbrukning än de rådande grundkrav som stipuleras i BBR vid upphandlingstillfället. På vilket sätt, samt genom vilken teknik, som detta uppnås skall bedömas utifrån varje projekts specifika förutsättningar.

Profilinsatser, ex solceller i nyproduktionen skall värderas, för att stötta teknikutveckling, innovation och kompetensutveckling inom organisationen. Alebyggens första solcellsanläggning färdigställdes på Trädgårdsvägen, Älvängen under 2020. I samband med renoveringen av Klöverstigen, Nödinge skall solcellsanläggningar anläggas på de tak som har goda förutsättningar.

Alebyggens första laddplatser för fordon installerades 2020 i det nybyggda området Prästgården, Skepplanda. Framgent kommer hyresgäster i nyproduktion erbjudas möjlighet att förhyra en p-plast med laddningsmöjlighet. I takt med efterfrågan etableras laddningsmöjligheter för fordon i befintliga fastigheter.