Alebyggen

Marknaden och bostadsbristen

Marknaden och bostadsbristen
Alebyggens huvuduppgift är att utgöra en bas för kommunens utbud av hyresrätter dit bostadssökande kan erbjudas bostad utan ekonomisk och/eller social rangordning. Grundläggande krav avseende ekonomiska förhållanden och bostadssociala beteenden ska dock uppfyllas. Bostadsutbudet ska vara attraktivt och varierat och hyressättningen konkurrenskraftig i ett lokalt och regionalt perspektiv.

Efterfrågan på bostäder i kommunen och hos oss
Efterfrågan på bostäder i kommunen är fortsatt mycket hög. Vi ser nu de påtagliga effekterna i attraktivitet som den nya infrastrukturen tillsammans med Alependelns invigning 2012 lett till. Enligt Svensk mäklarstatistik har bostadsrättspriserna i Ale kommun mellan 2012–2019, ökat med 154 %, att jämföra med storgöteborg där utvecklingen under samma period är 74 % uppgång.

Efterfrågan på våra lägenheter är likaså fortsatt mycket hög. Vi jobbar därför intensivt med detaljplaner och nyproduktionsprojekt för att möta efterfrågan. I dagsläget är 9324 personer (7725 personer 2019) registrerade som aktiva sökande i vårt kösystem, vilket innebär att man varit aktivt inloggad under det senaste halvåret. Många bostadssökande beskriver akuta bostadsbehov och Alebyggen hanterar detta med utgångspunkt i en köprincip, definierad i uthyrningspolicyn, där alla bostadssökande har möjlighet att anmäla intresse på lediga lägenheter.

Vårt nära samarbete med Ale Kommun
Det ligger dock i det allmännyttiga grunduppdraget att tillhandahålla boendelösningar för hushåll som inte på egna meriter kan få en bostad. En nära samverkan med Ale kommuns Individ- och familjeomsorg (IFO), löser olika typer av bostadslösningar för hushåll med särskilda behov. I dagsläget är 4,6 % av beståndet uthyrda på sociala hyreskontrakt med Ale kommun som hyresgäst. 

Siffror från vår värld
Under 2020 har 272 lägenheter (218 lgh 2019), varav 22 nybyggda, fått ny kontraktinnehavare. Av dessa har 202 lägenheter hyrts ut via bostadskön (171 lgh 2019), 4 lägenheter tilldelats Ale kommun (2 lgh 2019), 16 lägenheter övertagits av ny hyresgäst (15 lgh 2019) samt 23 lägenheter bytt lägenhetsinnehavare genom direktbyten (22 lgh 2019). Slutligen har 27 lägenheter tilldelats hyresgäster boendes i de hus som rivits eller planeras att rivas på Folketshus- och Mossvägen i Nol.

Nöjda hyresgäster
Det övergripande målet för förvaltningsorganisationen är att, vid sidan av fastigheter i gott skick, arbeta för nöjda hyresgäster. I dagliga kontakter med hyresgäster diskuteras hur bostadsområden kan utvecklas, hur problem kan lösas och hur människor gemensamt skapar hemlängtan. En del hyresgäster är engagerade vilket leder till täta kontakter. Samtidigt är det många hyresgäster som inte är i kontakt med oss under långa perioder av sin boendetid.

Detta är en anledning till att vi vart annat år kompletterar den bild vi har av hyresgästernas önskemål och preferenser med en större NKI-undersökning som delas ut till alla hyresgäster. Det ger oss ett mycket bra underlag om vad hyresgäster tycker om sitt boende, om sin hyresvärd och om sitt bostadsområde.

I september 2019 delades den senaste NKI-enkäten ut och under 2020 har stort fokus i förvaltningen varit  att arbeta med de förbättringsåtgärder som identifierades i undersökningen. I september 2021 är det dags för ny hyresgästenkät, i vilken vi kommer kunna bedöma om de åtgärder som vi vidtar uppmärksammas och ger höjda betyg.

Det serviceindex som vi nu arbetar utifrån ligger på 84,4%, vilket visar att bolaget fortsatt vidmakthåller en hög servicenivå totalt sett i beståndet. Resultatet betyder att 84,4% tycker att Alebyggens service är mycket bra eller ganska bra, medan 15,6% tycker att den är inte så bra eller dålig. Resultatet gör att Alebyggens mål om att vara bland de 25% bästa företagen uppnåtts i hård konkurrens med andra fastighetsägare som mäter NKI med undersökningsföretaget AktivBo.  

Fokus i förvaltningen är att fortsatt hålla en hög nöjdhet i hyresgästkontakter och avhjälpande av fel i lägenhet men samtidigt prioritera satsningar på yttre miljö samt tillsyn och skötsel av allmänna utrymmen. Vår paradgren är fortsatt ”hjälp när det behövs”, vilket oftast innebär en serviceanmälan som utförs av en kvartersvärd. 92,8% tycker att detta fungerar ganska bra eller mycket bra. En särskild utmaning i Coronatider är att lyckas vara tillgängliga även om fysiska möten sällan är möjliga. Det strategiska arbetet i att skifta över fokus på allmänna utrymmen och utemiljöer utgår från att det berör alla hyresgäster. I de områden där vi identifierat förbättringspotential planeras ett flertal aktiviteter till året som kommer.

I NKI-undersökningen mäts även produktindex för att se hur hyresgästerna bedömer lägenheten, huskroppen och utemiljön. En fastighets förutsättningar sätts i hög grad när den byggs, varpå underhåll och reinvesteringar succesivt håller den i gott skick. Produktindex 2019 ger betyget 79,0% jämfört med 2017 års 78,3%. Dessa resultat har vi med oss i de avvägningar som skall göras i det underhåll som planeras i miljonprogrammet. Det som inte blir generella insatser skall i möjligaste mån kunna väljas av enskild hyresgäst inom ramen för de PLUS-val som förhandlats med Hyresgästföreningen. Genom valbarhet ges den enskilde hyresgästen möjlighet att välja standardhöjande åtgärder i den egna lägenheten.

Ett omfattande arbete bedrivs för att säkerställa en väl fungerande process för de hyresgäster som berörs av de stora renoveringsprojekten i Nol och Nödinge. En ombyggnadssamordanare inom organisationen håller ihop alla de frågeställningar som blir aktuella när omfattande åtgärder planeras och genomförs i människors bostäder. Det handlar om att kommunikation och ett nära bemötande för att förbereda inför det som skall genomföras och möta de specifika frågeställningar som det enskilda hushållet ställs inför. Hög nöjdhet i hyresgästprocessen är central för ett lyckat projekt.

Kötider för kontraktstecknare har snitt under 2020 fördelat per ort varit följande:

- Bohus 1869 dagar
- Nödinge 1405 dagar
- Södra Nol 1796 dagar
- Nol 1076 dagar
- Alafors 1431 dagar
- Älvängen 1447 dagar
- Alvhem 1674 dagar
- Skepplanda 1481 dagar.

Ställ dig i vår bostadskö här.

Våra kötider från tidigare år

Område Köpoäng*  
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hela Alebyggen 1281 1124 1338 759 662 679 622 501
Bohus 1239 1238 1791 782 628 830 548 368
Nödinge 1219 1150 1373 795 622 572 492 341
Södra Nol 1529 1548 2127 1041 958 892 644 592
Nol 879 775 975 678 485 531 659 551
Alafors 940 893 897 434 968 1175 778 823
Älvängen 1079 1256 1436 889 712 843 721 757
Skepplanda 1056 1266 1110 747 711 622 647 551
Alvhem 1518 923 652 696 732 329 - 402

* Du får en poäng per dag från och med när du änmäler dig som bostadssökande

En liten lathund för att snabbt förstå hur lång väntetiden är i snitt per område.

1år 365 Köpoäng
2år 730 Köpoäng
3år 1095 Köpoäng
4år 1460 Köpoäng
5år 1825 Köpoäng