Alebyggen

Organisation

Organisation

Alebyggens styrelse utses av kommunfullmäktige i Ale kommun.

Bolaget bedriver verksamhet med egen personal för kundservice, administration, teknisk förvaltning, fastighetsskötsel och städning. Ramavtal tecknas med entreprenörer avseende löpande reparationer och underhållsarbeten. Ny- och ombyggnadsarbeten samt större underhållsprojekt upphandlas projektspecifikt. Konsultinsatser köps för projektering, byggledning och kontroll samt juridik och data. Fakturaregistrering och arkivering köps externt, liksom serviceanmälan samt telefonväxel.

Fastighetsskötsel i våra bostadsområden utförs av våra kvartersvärdar. Två områdesförvaltare leder varsitt kvartersvärdsteam och ansvarar för löpande skötsel och områdesförvaltning i norr (S. Nol och norrut) respektive söder (Nödinge och söderut). Kvartersvärdarna utgår från fem expeditioner i våra bostadsområden.

Kvartersvärden är första kontaktpunkt för hyresgästerna i alla typer av ärenden och ansvarar för den löpande skötseln inom sina kvarter. I uppdraget ingår dagliga ronderingar i bostadsområdet för att säkerställa en god förvaltningskvalité. Genom den dagliga blicken kan brister åtgärdas proaktivt, helst innan hyresgästerna upptäcker det. För att säkerställa en god information när en hyresgäst behöver hjälp med något i sin lägenhet tillämpas SMS-avisering vid serviceanmälan för tidsbokning och tillträde till lägenheter. Skötselplaner fastställer de ordinarie arbetsmoment som skall utföras i ett bostadsområde, såsom exempelvis grönyteskötsel, vid sidan av serviceanmälningar som i huvudsak syftar till avhjälpande av fel.

I övrigt är företaget organiserat i tre avdelningar. Uthyrningsavdelningen hanterar uthyrning, reception,  lägenhetsunderhåll, PLUS-val, ombyggnadssamordning, IT och information. Ekonomiavdelningen bemannar ekonomi, administration, personaladministration. Fastighetsavdelningen hanterar nyproduktion, planerat underhåll, miljö och energi. Slutligen stödjer en verksamhetsutvecklare/områdesutvecklare organisationen med särskilt fokus på social hållbarhet.

I företagsledningen ingår VD, ekonomichef, fastighetschef, förvaltningschef samt verksamhetsutvecklare.

35 personer är tillsvidareanställda i företaget, varav i kvartersteamen 4 kvinnor och 12 män samt på kontoret 10 kvinnor och 9 män.

I början av 2019 inleddes projektet Steget, efter att vi funderat på möjligheter att bidra till att ge arbetslivserfarenhet till de som står långt från arbetsmarknaden. Samarbete med Ale kommuns arbetsmarknadsenhet AME har lett till att ett 10-tal kvinnor under de två år som projektet pågått varit verksamma i projektanställningar. Tillsammans med ordinarie personal sker numera all städning i trapphus och gemensamma utrymmen i våra bostadsområden i egen regi. Genom projektet uppnås flera saker vid sidan av högre kvalitet med egen personal istället för entreprenör. Genom att egna hyresgäster arbetar i det egna beståndet med städningen finns en hel del sociala mervärden. Dessutom ges möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan personal och hyresgäster samt inte minst möjlighet för personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden att få relevant erfarenhet och referenser. 

Under sommarperioden anställs säsongsarbetare för skötsel av våra gårdar samt ett 20-tal sommararbetande ungdomar får sommarjobb med att rensa rabatter och få fint i våra utemiljöer.