Alebyggen

Hyrespolicy

Hos Alebyggen prioriteras du som är aktivt sökande på vår hemsida. Du måste vara registrerad här och din kötid räknas från när du registrerat dig. Söktiden spelar sedan stor roll i valet av dem som erbjuds bostad.

Hyrespolicy
Alebyggens huvuduppgift är att utgöra en bas för kommunens utbud av hyresrätter dit bostadssökande kan erbjudas bostad utan ekonomisk och/eller social rangordning. Grundläggande krav avseende ekonomiska förhållanden och bostadssociala beteenden ska dock uppfyllas. Bostadsutbudet ska vara attraktivt och varierat och hyressättningen konkurrenskraftig i ett lokalt och regionalt perspektiv.

Hos Alebyggen måste du vara registrerad för att kunna söka bostad och din kötid räknas från den dag du registrerat dig. Kötiden spelar sedan stor roll i valet av dem som erbjuds bostad. Du måste vara aktivt sökande för att eventuellt bli erbjuden en bostad. För att vara aktivt sökande måste man logga in på Mina sidor minst en gång var sjätte månad. Är man inte aktivt sökande kommer din eventuella kötid att raderas.

Uthyrningspolicyns syfte är att säkerställa tydlighet i köhantering samt tilldelning av hyreskontrakt.  

Grundkrav
För att anmäla sig till vår bostadkö måste man ha fyllt 18år.

Vi gör en kreditupplysning som visar aktuell inkomst, betalningsanmärkningar och obetalda betalningsförelägganden. Oreglerade, dvs. förfallna skulder får ej finnas. Sökande kan inte godkännas om de har fler än 2 reglerade betalningsanmärkningar, varav ingen får avse hyra.

Om den sökande inte uppfyller kraven spärras den från att kunna göra ytterligare intresseanmälningar. Spärren finns kvar så länge omständigheterna kvarstår. Kötiden berörs inte av detta. När den sökande kan påvisa att situationen ändrats hävs spärren.

Den sökande skall ha regelbunden inkomst i minst 6 månader från inflyttningsdagen. Inkomsten bedöms i relation till hyran på den aktuella bostaden och den sökande måste varaktigt ha ett skäligt belopp att leva på efter att hyran är betald. Det är Konsumentverkets beräkningar av ”skäliga kostnader per månad” som utgör norm för vår bedömning.

Inkomst kan till exempel vara:

 • Lön från arbete/anställning/egen näringsverksamhet
 • A-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning
 • Pension
 • Studiemedel
 • Etableringsersättning
 • Ersättning från Försäkringskassan (exempelvis föräldrapenning, bostadsbidrag, bostadstillägg sjukersättning och aktivitetsersättning)

Försörjningsstöd godtas inte som inkomst.

Borgen och/eller korttidskontrakt kan i undantagsfall användas vid inkomst som ej betraktas som varaktig eller för låg, som vid exempelvis studiemedel, tillfälligt arbete och behovsanställning.

Vi tar vidare referenser från arbetsgivare och tidigare hyresvärd/bostadsrättsförening.

Om medsökande finns kommer även denne att kontrolleras enligt ovanstående punkter.

Den sökande ansvarar själv för att ansökan är fullständig, vilket är en förutsättning för att den skall kunna behandlas.

Rökfritt boende
Hyresvillkor i hyreskontrakt att huskroppen samt dess närmiljö är rökfri. Det innebär att rökning varken är tillåten inomhus, på balkonger, vid entréer eller i nära anslutning till huskroppen. Gäller för samtliga bostadshyreskontrakt som tecknas i huset, från första inflyttningstillfället samt vid kommande kontraktstillfällen. Rökning är enligt Folkhälsomyndigheten en av de största riskfaktorerna för sjukdom och tidig död som går att förebygga, samtidigt som rökning har en stor negativ inverkan på omgivningens hälsa.  

Förtur för befintliga hyresgäster
Genom förtur till nyproducerade lägenheter för befintliga hyresgäster i Alebyggens bestånd ges möjlighet till en flyttkedja, vilket skapar möjlighet för andra att efterfråga lägenheter i övriga fastigheter. Förtur gäller endast vid det första uthyrningstillfället, och befintliga hyresgästers intresseanmälningar rangordnas efter boendetid i befintlig lägenhet. 

Varför jobbar vi som vi gör?
Vår uthyrningspolicy styrs av ägaren, Ale Kommuns direktiv: 
"Bostadssökande som uppfyller grundläggande krav vad avser ekonomiska förhållanden och bostadssociala beteenden ska erbjudas bostad utan ekonomisk och/eller social rangordning."

Fördelning av lägenheter sker i huvudsak enligt köprincipen. Den sökande som har flest köpoäng på ett givet objekt tilldelas lägenheten givet att grundkraven är uppfyllda.  Avsteg från köprincipen kan dock göras i följande fall:

 • Vi samarbetar med Ale Kommun och tillhandahåller särskilda boendeformer för den som har särskilda behov och/eller behöver stöd samt tillsyn.
 • Vid kontraktstilldelning på Odalvägen i Skepplanda ges förtur för 65+ och/alt dokumenterad funktionsnedsättning.
 • Vid kontraktsteckning för trygghetsboende Änggatan gäller att hyresgäst skall vara 65+.
 • Tillgänglighetsbehov utifrån nedsatt rörelseförmåga kan beaktas vid omflyttning.
 • Evakuering i samband med renovering och underhållsåtgärder.

För omflyttning inom Alebyggen måste du ha bott minst 12 månader hos Alebyggen innan du kan söka ny lägenhet. Det får inte finnas skulder till Alebyggen, inga störningar och inga inkassokrav de senaste 12 månaderna.

Vi arbetar enligt hyreslagen när det gäller andrahandsuthyrning, direktbyten och överlåtelse av bostad. Mer om bestämmelserna kring dessa områden hittar du på Hyresnämndens hemsida.

Alebyggen ställer krav vid tecknande av hyreskontrakt att hyresgästen förbinder sig att teckna hemförsäkring.

Antal personer i lägenheten bör vara rimlig i förhållande till lägenhetens storlek.

 • 1 rok – maximalt 2 personer
 • 2 rok – maximalt 4 personer
 • 3 rok – maximalt 5 personer
 • 4 rok – maximalt 8 personer
 • 5 rok – maximalt 10 personer

Du kan tacka nej till maximalt tre erbjudanden under sex månader. Därefter spärras din möjlighet att söka lägenhet under 6 månader. Om du inte svarar räknas även det som ett nej-svar. Därför är det viktigt att lägenheterna du söker passar dina behov.

Din kötid berörs inte av att du är spärrad.