Alebyggen

Nyproduktion

Nyproduktion och kommande projekt 

Änggatan, Älvängen - Detaljplan för byggnation av 78 lägenheter längs Änggatan i Älvängen vann laga kraft i mars 2017, varpå bygglovet först blev klart i augusti. Förseningen i bygglovsprocessen ledde till att byggstart inte kunde hållas och att upphandlad entreprenad fick avbrytas. Under 2018 genomfördes ny upphandlingsprocess vilken överklagades till förvaltningsrätten. Efter framgång i rätten kunde slutligen entreprenadavtal tecknas och startbesked erhållas. Markarbeten och pålning har inletts under kvartal 4 2019 och inflyttning planeras till senast februari 2022. Inom fastigheten kommer ett trygghetsboende med 27 lägenheter att skapas, vilket möjliggörs med beviljat statligt stöd.  

Folketshus- och Mossvägen, Nol - Detaljplanen för byggnation på Folketshus- och Mossvägen i Nol vann slutligen laga kraft i oktober 2018. Den marksanering som kommunen genomfört avslutades i september 2019, vilket möjliggjorde efterlängtade byggstarter. Första spadtag togs i oktober för byggnation av två nya huskroppar med 58 lägenheter, kommande Folketshusvägen 14A och B. Inflyttning planeras till april respektive juni 2021. 

Under våren 2020 har Folkethusvägen 10 samt 12 rivits för att ge plats åt byggnation av två nya hus av samma typ som de på Folketshusvägen 14A och B. Anledningen till att dessa två huskroppar rivs är att de, pga. bristande grundläggning, ej motiverar reinvesteringar. De nya husen blir klara under senare delen av 2021 eller början av 2022. Under våren 2021 kommer även Mossvägen 1 att rivas för att möjliggöra ytterligare ett nytt hus av samma modell som de nya på Folketshusvägen med 29 nya lägenheter.

Prästgården, Skepplanda – Under 2017 förvärvades Prästgården i Skepplanda med färdig detaljplan för byggnation om ca 26 lägenheter. Under 2020 stod 22 lägenheter klara och inflytttades i maj. Studie pågår hur vi kan utnyttja själva Prästgårdsbyggnaden. 

Gallåsvägen, Nol - Efter begäran om planbesked lämnades 2017 ett positivt planbesked för byggnation av ca 36 lägenheter. Planläggning har under hösten 2019 inletts.

   

Vallmovägen, Älvängen – Detaljplanen för byggnation av ca 60 lägenheter antogs av kommunfullmäktige i september 2019. Beslutet är har vunnit laga kraft. 

Påvels väg, Skepplanda – Detaljplanen för byggnation av ca 30 lägenheter antogs av kommunfullmäktige i december 2019. Beslutet är överklagat. 

Bohus centrum, Bohus – Efter detaljplaneansökan lämnades ett positivt planbesked 2017 avseende Alebyggens planer för centrala Bohus. Planerna innefattar förtätning med ca 150 bostäder, utveckling av Bohus centrum samt förskola. Potentialen i området är stor med möjlighet att förtäta i ett pendeltrafiknära läge med mycket goda kommunikationer. Inledande dialog inför start av planläggning har skett med Ale kommuns planavdelning under hösten 2019.  

Klöverstigen 2.0, Nödinge Vårt största bostadsområde, centralt beläget i kommunens huvudort närmar sig 50 års ålder. Under året har förstudiearbetet fortsatt för att kartlägga områdets potential samt framtidens behov. I förstudien ingår möjligheter till förtätning, variation i gestaltning och utförande, etappvis renovering samt hyresgästdialog. I arbetet ingår nya tankar för gårdarna som mötesplatser samt ett fokuserat arbete för att möjliggöra trivsel och trygghet med utgångspunkt i hyresgästernas engagemang.  

Positivt planbesked har under 2019 erhållits om en första förtätning om ca 50 lägenheter på Södra Klöverstigen samt möjliggörande av nya förutsättningar för kontorshuset på Södra Klöverstigen 2, den dag då kommunal verksamhet i huset flyttar in i nytt kommunhus. Planläggning har ej inletts.  

”Gymnasiekullen”, Nödinge - Som en del i ett sammanhållet detaljplanearbete för Nödinge centrum har under 2019 planeringsarbetet fortsatt för byggnation om ca 50 lägenheter vid kullen i anslutning till Ale Kulturrum i Nödinge.  

 Myternas väg, Älvängen – Markanvisningsavtal har under hösten 2019 tecknas avseende fastigheten Utby 20:48. Byggnation planeras att inledas under 2021.