Alebyggen

Nyproduktion

Nyproduktion och kommande projekt 

Folketshus- och Mossvägen, Nol - I december 2022 påbörjade vi rivningen av fastigheten på Folketshusvägen 2. Nu har äntligen byggnationen påbörjats. Fastigheten kommer att vara klar för inflyttning under senare delen av 2024 med 29st nya, ljusa och moderna lägenheter.

Fastigheten kommer vara av samma typ som de tidigare husen på Folketshusvägen 10,12,14A,14B och Mossvägen 1.

Prästgården, Skepplanda – Under 2017 förvärvades Prästgården i Skepplanda med färdig detaljplan för byggnation om ca 26 lägenheter. Under 2020 stod 22 lägenheter klara och inflytttning skedde i maj. Studie pågår fortfarande hur vi kan utnyttja själva Prästgårdsbyggnaden. 

Gallåsvägen, Nol - Efter begäran om planbesked lämnades 2017 ett positivt planbesked för byggnation av ca 36 lägenheter. Planläggning har under hösten 2019 inletts.

   

Vallmovägen, Älvängen – Detaljplanen för byggnation av ca 60 lägenheter antogs av kommunfullmäktige i september 2019. Beslutet har vunnit laga kraft. 

Påvels väg, Skepplanda – Detaljplanen för byggnation av ca 30 lägenheter antogs av kommunfullmäktige i december 2019. Beslutet är överklagat. 

Bohus centrum, Bohus – Efter detaljplaneansökan lämnades ett positivt planbesked 2017 avseende Alebyggens planer för centrala Bohus. Planerna innefattar förtätning med ca 150 bostäder, utveckling av Bohus centrum samt förskola. Potentialen i området är stor med möjlighet att förtäta i ett pendeltrafiknära läge med mycket goda kommunikationer. Inledande dialog inför start av planläggning har skett med Ale kommuns planavdelning under hösten 2019.  

Klöverstigen 2.0, Nödinge Vårt största bostadsområde, centralt beläget i kommunens huvudort närmar sig 50 års ålder. Under året har förstudiearbetet fortsatt för att kartlägga områdets potential samt framtidens behov. I förstudien ingår möjligheter till förtätning, variation i gestaltning och utförande, etappvis renovering samt hyresgästdialog. I arbetet ingår nya tankar för gårdarna som mötesplatser samt ett fokuserat arbete för att möjliggöra trivsel och trygghet med utgångspunkt i hyresgästernas engagemang.  

Positivt planbesked har under 2019 erhållits om en första förtätning om ca 50 lägenheter på Södra Klöverstigen samt möjliggörande av nya förutsättningar för kontorshuset på Södra Klöverstigen 2, den dag då kommunal verksamhet i huset flyttar in i nytt kommunhus. Planläggning har ej inletts.  

”Gymnasiekullen”, Nödinge - Som en del i ett sammanhållet detaljplanearbete för Nödinge centrum har under 2019 planeringsarbetet fortsatt för byggnation om ca 50 lägenheter vid kullen i anslutning till Ale Kulturrum i Nödinge.  

 Myternas väg, Älvängen – Markanvisningsavtal har under hösten 2019 tecknas avseende fastigheten Utby 20:48. Byggnation planerades att inledas under 2021 men byggstart har flyttats fram.